برنامه کلاس های عادی

 

تیرماه ماه

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

26/04/79

19/04/79

26/04/79

12-14

دوشنبه-پنج شنبه

9703-A1.1.LJ02

1

26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9703-A1.1.DM 06

2

26/04/79

19/04/79

26/04/79

16-18

دوشنبه-پنج شنبه

9703-A1.2.LJ04

3

26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9703-A1.3.SM06

4

26/04/79

19/04/79

26/04/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9703-A1.3.SM02

5

26/04/79

19/04/79

26/04/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9703-A1.4.SM02


6

26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9703-A1.4.SM06

7

26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9703-A2.2.SM06

7

26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9703-A2.3.SM06

8

26/04/79

19/04/79

26/04/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9703-A2.3.LJ02

9

26/04/79

19/04/79

26/04/79

16-18

شنبه-سه شنبه

9703-A2.4.SM06

10


26/04/79

19/04/79

26/04/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9703-B1.4.DM06

11

26/04/79

19/04/79

26/04/79

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9703-B2.7.DM05


12

 

 

 

خرداد ماه

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

05/03/79

30/02/79

07/03/79

16-18

دوشنبه-پنج شنبه

9702-A1.1.LJ05

1

05/03/79

30/02/79

07/03/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9702-A1.2.LJ02

2

05/03/79

30/02/79

06/03/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9702-A1.2.DM06

3

05/03/79

30/02/79

06/03/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9702-A1.3.SM02

4

05/03/79

30/02/79

07/03/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9702-A1.3.SM02

5

05/03/79

30/02/79

05/03/79

10-12

شنبه-سه شنبه

9702-A1.4.SM06


6

05/03/79

30/02/79

05/03/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9702-A2.1.SM06

7

05/03/79

30/02/79

05/03/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9702-A2.2.SM06

8

05/03/79

30/02/79

07/03/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9702-A2.2.LJ02

9

05/03/79

30/02/79

05/03/79

10-12

شنبه-سه شنبه

9702-A2.3.SM06

10


05/03/79

30/02/79

06/03/79

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9702-B1.3.DM06

11

05/03/79

30/02/79

06/03/79

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9702-B2.6.DM05


12

  

 

 فروردین ماه

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

18/01/79

24/12/96

20/01/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9701-A1.1.LJ02

1

18/01/79

24/12/96

19/01/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9701-A1.1.DM06

2

18/01/79

24/12/96

20/01/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9701-A1.2.LJ02

3

18/01/79

24/12/96

19/01/79

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9701-A1.2.DM06

4

18/01/79

24/12/96

21/01/79

10-12

شنبه-سه شنبه

9701-A1.3.SM02

5

18/01/79

24/12/96

18/01/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9701-A1.4.SM06


6

18/01/79

24/12/96

20/01/79

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9701-A2.1.LJ02


7

18/01/79

24/12/96

18/01/79

18-20

شنبه-سه شنبه

9701-A2.1.SM06

8


18/01/79

24/12/96

19/01/79

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9701-B1.2.DM06

9

18/01/79

24/12/96

19/01/79

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9701-B2.5.DM05


10

18/01/79

24/12/96

21/01/79

17-15

سه شنبه-پنج شنبه

9701-B2.1.MJ05

11

 

 

بهمن ماه

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

13/11/96

07/11/96

14/11/96

16-18

شنبه- سه شنبه

9605-A1.1.SM05

1

13/11/96

07/11/96

15/11/96

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9605-A1.1.DM06

2

13/11/96

07/11/96

16/11/96

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9605-A1.1.LJ02

3

13/11/96

07/11/96

14/11/96

18-20

شنبه- سه شنبه

9605-A1.2.SM06

4

13/11/96

07/11/96

14/11/96

10-12

شنبه- سه شنبه

9605-A1.2.SM02

5

13/11/96

07/11/96

14/11/96

18-20

شنبه-سه شنبه

9605-A1.3.SM06

6

13/11/96

07/11/96

14/11/96

10-12

شنبه-سه شنبه

9605-A1.3.SM02

7

13/11/96

07/11/96

14/11/96

18-20

شنبه-سه شنبه

9605-A1.4.SM06


8

13/11/96

07/11/96

14/11/96

12-14

شنبه-سه شنبه

9605-A2.1.SM03


9


13/11/96

07/11/96

15/11/96

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9605-B1.1.DM06

10

13/11/96

07/11/96

96/11/15

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9605-B1.2.SM05

11

13/11/96

07/11/96

14/11/96

16-18

شنبه-سه شنبه

9605-B1.4.SM05


12

13/11/96

07/11/96

15/11/96

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9605-B2.4.DM05


13


دی ماه

 

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

25/09/96

19/09/96

28/90/96

10-12

شنبه- سه شنبه

9604-A1.1.SM02

1

25/09/96

19/09/96

28/09/96

18-20

شنبه – سه شنبه

9604-A1.1.SM06

2

25/09/96

19/09/96

28/09/96

18-20

شنبه- سه شنبه

9604-A1.2.SM06

3

25/09/96

19/09/96

28/09/96

10-12

شنبه- سه شنبه

9604-A1.2.SM02

4

25/09/96

19/09/96

28/09/96

18-20

شنبه-سه شنبه

9604-A1.3.SM06

5

25/09/96

19/09/96

27/09/96

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9604-A1.3.LJ02

6

25/09/96

19/09/96

28/09/96

12-14

شنبه-سه شنبه

9604-A1.4.SM03


7

25/09/96

19/09/96

28/09/96

16-18

شنبه-سه شنبه

9604-A2.1.SM05


8


25/09/96

19/09/96

27/09/96

12-14

دوشنبه-پنج شنبه

9604-A2.3.LJ03

9

25/09/96

19/09/96

29/09/96

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9604-B1.1.DM05

10

25/09/96

19/09/96

28/09/96

16-18

شنبه-سه شنبه

9604-B1.4.SM05


11

25/09/96

19/09/96

29/09/96

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9604-B2.4.DM05


12

 

 

برنامه کلاس های ترم پاییز ( آبان ماه )

 

مهلت ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

27/07/96

25/09/96

13/08/96

10-12

شنبه- سه شنبه

9603-A1.1.SM02

1

27/07/96

25/09/96

13/08/96

18-20

شنبه – سه شنبه

9603-A1.1.SM06

2

27/07/96

25/09/96

13/08/96

18-20

شنبه- سه شنبه

9603-A1.2.SM06

3

27/07/96

23/08/96

08/08/96

10-12

دوشنبه-پنج شنبه

9603-A1.2.LJ02

4

27/07/96

25/08/96

13/08/96

12-14

شنبه-سه شنبه

9603-A1.3.SM03

5

27/07/96

23/08/96

08/08/96

18-20

دوشنبه-پنج شنبه

9603-A2.1.LJ06

6

27/07/96

23/08/96

08/08/96

12-14

دوشنبه-پنج شنبه

9603-A2.2.LJ03


7

27/07/96

26/08/96

10/08/96

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9603-A2.3.DM06


8

27/07/96  

25/09/96

13/08/96

14-16

شنبه-سه شنبه

9603-B1.1.DM04

9

27/07/96

25/09/96

13/08/96

16-18

شنبه-سه شنبه

9603-B1.3.SM05


10

27/07/96

26/08/96

10/08/96

16-18

یکشنبه-چهارشنبه

9603-B2.3.DM05


11

 

 

 

برنامه کلاس های عادی ترم 2 تابستان 

 

مهلت ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

96/06/23

96/08/04

96/06/27

10-12

دوشنبه-پنجشنبه

9606-A1.1.LJ03

1

96/06/23

96/08/06

96/06/25

18-20

شنبه-سه شنبه

9606-A1.1.SM05

2

96/06/23

96/08/06

96/06/25

12-14

شنبه – سه شنبه

9606-A1.2.SM03

4

96/06/23

96/08/04

96/06/27

12-14

دوشنبه- پنجشنبه

9606-A2.1.LJ03

6

96/06/23

96/08/07

96/06/26

18-20

یکشنبه-چهارشنبه

9606-A2.1.DM05

 

96/06/23

96/08/07

96/06/26

18-20

یکشنبه -چهارشنبه

9606-A2.2.DM06

7

96/06/23

96/08/07

96/06/26

16-18

یکشنبه- چهارشنبه

9606-B1.1.DM05

8

96/06/23

96/08/06

96/06/25

16-18

شنبه- سه شنبه

9606-B1.2.SM05

9

96/06/23

96/08/06

96/06/25

16-18

شنبه – سه شنبه

9606-B2.1.SM05

10

96/06/23

96/08/07

96/06/26

16-18

یکشنبه- چهارشنبه

9606-B2.2.DM05

11

 

برنامه کلاس های عادی ترم 1 تابستان

مهلت ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

96/05/05

96/06/14

96/05/07

12-14

شنبه – سه شنبه

9605-A1.1.SM03

1

96/05/05

96/06/15

96/05/08

18-20

یکشنبه- چهارشنبه

9605-A2.1.DM06

2

96/05/05

96/06/14

96/05/07

16-18

شنبه – سه شنبه

9605-B1.1.SM05

3

96/05/05

96/06/15

96/05/08

16-18

یکشنبه- چهارشنبه

9605-B2.1.DM05

4

 

 

 

 

 

 

  

با ما در تماس باشید

telegram-site-01

insta-site-01

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۷
۴۰
۹۱
۱۹۱
۶۳۷
۱۹۱۱
۲۴۴۴۰

افراد انلاين

ما 10 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم