تقویم کلاس ها

CLFC      تقویم اموزشی کلاس های عادی سال 1397

وضعیت

ملاحظات

به تفکیک برنامه کلاس

پایان ترم

به تفکیک برنامه کلاس

شروع ترم

کدترم

 

97/01/25 تعطیل

97/02/29

97/02/30

شنبه - سه شنبه    97/01/18

97/01/18

139701

97/02/12 تعطیل

97/02/30

یکشنبه - چهارشنبه 97/01/19

 

97/02/27

دوشنبه - پنج شنبه 97/01/20

 

97/03/15 تعطیل

97/04/19

97/04/21

شنبه - سه شنبه    97/03/05

97/03/05

139702

97/03/26تعطیل

97/03/16 تعطیل

97/04/17

یکشنبه - چهارشنبه 97/03/06

97/03/14 تعطیل

97/04/21

دوشنبه - پنج شنبه  97/03/07

97/04/18تعطیل 

97/06/03

97/06/07

شنبه - سه شنبه    97/04/26

96/04/26

139703

 97/05/31 تعطیل

97/06/07

یکشنبه - چهارشنبه 97/04/27

 

97/06/05

دوشنبه - پنج شنبه  97/04/28 

97/07/21

97/08/26

شنبه - سه شنبه    97/06/13

96/06/13

139704

 97/06/28 تعطیل

97/07/25

یکشنبه - چهارشنبه 97/06/14

 97/06/29 تعطیل

97/07/26

دوشنبه - پنج شنبه  97/06/1597/08/08 تعطیل

9/09/137

97/09/18

شنبه - سه شنبه   97/08/01

96/08/01

139705

 97/08/16 تعطیل

97/09/18

یکشنبه - چهارشنبه 97/08/02

97/09/04 تعطیل

97/08/17تعطیل

97/09/15

دوشنبه - پنج شنبه 97/08/03

 

96/11/02

97/11/4

97/09/24شنبه -سه شنبه

96/09/24

139706

 

96/11/03

یکشنبه – چهارشنبه  97/09/25

 

96/11/04

دوشنبه – پنج شنبه 97/09/26

 97/11/20 تعطیل

96/12/21

97/12/23

شنبه - سه شنبه 97/11/10

96/11/09

139707

 

96/12/19

یکشنبه – چهارشنبه97/11/11

 97/11/22 تعطیل

96/12/23

دوشنبه – پنج شنبه 97/11/12

 

CLFC  تقویم اموزشی کلاس های فشرده سال 1397

کدترم

شروع ترم

به تفکیک برنامه کلاس

پایان ترم

به تفکیک برنامه کلاس

ملاحظات

وضعیت

1397F01

97/01/18

شنبه - سه شنبه    97/01/18

97/02/16

97/02/15

97/01/25 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/01/19

97/02/16

97/02/12 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه 97/01/18

97/02/13

 

1397F02

97/02/17

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه   97/02/18

97/03/13

97/03/13

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/02/19

97/03/13

 

شنبه -دوشنبه – چهارشنبه 97/02/17

97/03/12

 

1397F03

97/03/19

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه  97/03/20  

97/04/16

97/04/14

97/03/26تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/03/20

97/04/13

 

شنبه -دوشنبه – چهارشنبه97/03/19

97/04/16

 

1397F04

97/04/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/04/21

97/05/16

97/05/16

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/04/20

97/05/14

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/04/20

97/05/15

 

1397F05

97/05/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/05/21

97/06/18

97/06/18

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/05/21

97/06/18

97/05/31 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/05/20

97/06/17

97/06/08تعطیل

1397F06

97/06/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه    97/06/20

97/07/20

97/07/20

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/06/21

97/07/18

97/06/28 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/06/21

97/07/18

97/06/29یتعطیل

1397F07

97/07/21

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/07/22

97/08/22

97/08/22

97/08/08 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/07/22

97/08/20

97/08/16 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/07/21

97/08/19

97/08/17تعطیل

1397F08

97/08/24

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه   97/08/27  

97/09/25

97/09/25

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/08/27

97/09/25

97/09/04 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/08/26

97/09/21

 

1397F09

97/09/26

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه    97/09/27

97/10/23

97/10/23

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/09/28

97/10/23

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/09/26

97/10/22

 

1397F10

97/10/24

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/10/25

97/11/24

97/11/21

97/11/20 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/10/26

97/11/21

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/10/24

97/11/24

 

1397F11

97/11/27

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/11/28

97/12/23

97/12/23

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/11/28

97/12/22

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/11/27

97/12/22

 

 

تقویم اموزشی کلاس های عادی سال 1396

وضعیت

ملاحظات

به تفکیک برنامه کلاس

پایان ترم

به تفکیک برنامه کلاس

شروع ترم


کدترم

اتمام

 

96/06/14

96/06/16

شنبه - سه شنبه    96/05/07

96/05/07

139601

 

96/06/15

یکشنبه - چهارشنبه 96/05/08

 

96/06/16

دوشنبه - پنج شنبه  96/05/09

اتمام

 

96/08/06

96/08/06

شنبه - سه شنبه     96/06/25

96/06/25

139602

 

96/08/07

یکشنبه - چهارشنبه 96/06/26

 

96/08/04

دوشنبه - پنج شنبه  96/06/27

اتمام

96/08/27 تعطیل

96/09/25

96/09/26

شنبه - سه شنبه   96/08/13

96/08/08

139603

 

96/09/26

یکشنبه - چهارشنبه 96/08/10

96/09/16 تعطیل

96/09/23

دوشنبه - پنج شنبه 96/08/08

اتمام

 

96/11/07

96/11/08

96/09/28 شنبه -سه شنبه

96/09/27

139604

 

96/11/08

یکشنبه – چهارشنبه  96/09/29

 

96/11/05

دوشنبه – پنج شنبه 96/09/27

در حال برگزاری

 

96/12/22

96/12/23

شنبه - سه شنبه 96/11/10

96/11/10

139605

 

96/12/23

یکشنبه – چهارشنبه96/11/11

 

96/12/21

دوشنبه – پنج شنبه 96/11/12

تقویم اموزشی کلاس های فشرده سال 1396

کدترم

شروع ترم

به تفکیک برنامه کلاس

پایان ترم

به تفکیک برنامه کلاس

ملاحظات

وضعیت

1396F05

96/05/09

دوشنبه - پنج شنبه  96/05/09

96/06/02

96/06/02

 

اتمام

1396F06

96/06/05

یکشنبه - چهارشنبه 96/06/05

96/06/30

96/06/29

 

اتمام

دوشنبه - پنج شنبه  96/06/06

96/06/30

 

1396F07

96/07/02

یکشنبه - چهارشنبه 96/07/02

96/07/30

96/07/30

 

انمام

دوشنبه – پنج شنبه 96/07/03

96/07/27

 

1396F08

96/08/01

یکشنبه – چهارشنبه  96/08/03

96/09/01

96/09/01

 

اتمام

دوشنبه – پنج شنبه 96/08/01

96/08/29

 

1396F09

96/09/02

یکشنبه – چهارشنبه 96/09/05

96/10/03

96/10/03

 

اتمام

دوشنبه – پنج شنبه96/09/02

96/09/30

96/09/16 تعطیل

1396F10

96/10/04

یکشنبه – چهارشنبه 96/10/06

96/11/01

96/11/01

 

اتمام

دوشنبه – پنج شنبه 96/10/04

96/10/28

 

1396F11

96/11/04

یکشنبه – چهارشنبه 96/11/04

96/12/02

96/12/02

 

در حال برگزاری

دوشنبه – پنج شنبه 96/11/05

96/11/30

 

1396F12

96/12/06

یکشنبه – چهارشنبه 96/12/06

96/01/27

96/01/26

از 25 اسفند لغایت 19 فروردین تعطیل

غیر فعال

دوشنبه – پنج شنبه 96/12/07

96/01/27

 

 

مرکز زبان فرانسه تعطیلات رسمی و جمعه ها تعطیل میباشد.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

CLFC   تقویم اموزشی کلاس های فشرده سال 1397

کدترم

شروع ترم

به تفکیک برنامه کلاس

پایان ترم

به تفکیک برنامه کلاس

ملاحظات

وضعیت

1397F01

97/01/18

شنبه - سه شنبه    97/01/18

97/02/16

97/02/15

97/01/25 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/01/19

97/02/16

97/02/12 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه  97/01/18

97/02/13

 

1397F02

97/02/17

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه   97/02/18

97/03/13

97/03/13

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/02/19

97/03/13

 

شنبه -دوشنبه – چهارشنبه 97/02/17

97/03/12

 

1397F03

97/03/19

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه  97/03/20  

97/04/16

97/04/14

97/03/26تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/03/20

97/04/13

 

شنبه -دوشنبه – چهارشنبه97/03/19

97/04/16

 

1397F04

97/04/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/04/21

97/05/16

97/05/16

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/04/20

97/05/14

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/04/20

97/05/15

 

1397F05

97/05/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/05/21

97/06/18

97/06/18

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/05/21

97/06/18

97/05/31 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/05/20

97/06/17

97/06/08تعطیل

1397F06

97/06/20

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه    97/06/20

97/07/20

97/07/20

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/06/21

97/07/18

97/06/28 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/06/21

97/07/18

97/06/29یتعطیل

1397F07

97/07/21

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/07/22

97/08/22

97/08/22

97/08/08 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/07/22

97/08/20

97/08/16 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/07/21

97/08/19

97/08/17تعطیل

1397F08

97/08/24

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه   97/08/27  

97/09/25

97/09/25

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/08/27

97/09/25

97/09/04 تعطیل

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/08/26

97/09/21

 

1397F09

97/09/26

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه    97/09/27

97/10/23

97/10/23

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/09/28

97/10/23

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/09/26

97/10/22

 

1397F10

97/10/24

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/10/25

97/11/24

97/11/21

97/11/20 تعطیل

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/10/26

97/11/21

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/10/24

97/11/24

 

1397F11

97/11/27

یکشنبه - سه شنبه- پنجشنبه     97/11/28

97/12/23

97/12/23

 

 

یکشنبه - چهارشنبه 97/11/28

97/12/22

 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه97/11/27

97/12/22

 

با ما در تماس باشید

telegram-site-01

insta-site-01

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۳۸
۴۲
۳۱۴
۳۰۲
۱۰۷۲
۲۹۴۱
۳۴۱۹۱

افراد انلاين

ما 10 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم